Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Svensk vapenexport

Svenska flaggan. Bild av: http://www.flickr.com/photos/mattimattila/

Enligt de svenska riktlinjerna för vapenexport bör vapen inte säljas till länder som kränker mänskliga rättigheter. I dag görs dock vissa avsteg från målsättningen.

"Tillstånd till utförsel av krigsmateriel, eller annan utlandssamverkan som avser krigsmateriel, bör inte lämnas om det avser stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Respekt för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att tillstånd skall beviljas."  (Utdrag från propositionen Lag om krigsmateriel - prop. 1991/92:174, bilaga 3.)

Amnesty välkomnar att Sverige har dessa strikta riktlinjer men oroas i vissa fall av de undantag som görs från riktlinjerna. I dagsläget exporterar Sverige krigsmateriel till länder där grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer, bland annat Saudiarabien och Pakistan.

Riksdagen fattade våren 2011 beslut om att riktlinjerna för svensk vapenexport skulle ses över och skärpas. 2012 tillsattes Krigsmaterielexportkommittén, KEX, som har fått i uppgift att presentera förslag på en mer restriktiv lagstiftning för svensk krigsmaterielexport. Kommittén består av representanter från samtliga åtta riksdagspartier. Det huvudsakliga syftet med utredningen är att lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Kommittéen har fått mandat att presentera förslagen i april 2015.

Sverige ratificerade FN:s vapenhandelsfördrag, Arms Trade Treaty (ATT), i juni 2014. Amnesty som länge arbetat för att få till stånd ett internationellt bindande vapenhandelsavtal välkomnar Sveriges tillträde till ATT. Amnesty anser att KEX nu måste ta hänsyn till ATT i utredningen.

Vidare rekommenderar Amnesty att exportkriterierna i det svenska regelverket gällande mänskliga rättigheter görs bindande så att det framgår att Sverige ej ska godkänna export till länder med allvarliga och/eller utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Ipsos har på uppdrag av Amnesty Sverige gjort en opinionsundersökning om allmänhetens syn på svensk vapenexport. Den visar på en stark opinion mot vapenexporten till länder med grova och/eller omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter och till stater som kan betecknas som diktaturer. Fler än åtta av tio (84%) är emot vapenexport till länder där allvarliga och/eller utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer.

Amnesty vapenexport 2014 from Amnesty International Sverige
Bild av: Matti Mattila
Senast ändrad:
21 juni 2016 11:54