Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Tortyr

Tortyr är ett medvetet, överlagt angrepp på en enskild människas psyke, kropp och värdighet. Det innebär att utsätta en individ för olaglig och oförsvarlig smärta och förödmjukelse. 

I konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som antogs av FN 1984 definieras tortyr på följande sätt:

"I denna konvention avses med begreppet tortyr varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon antingen för sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse av honom eller en tredje person, att straffa honom för en gärning som han eller en tredje person har begått eller att hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också av något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar såsom företrädare för det allmänna. Tortyr innefattar inte smärta eller lidande som uppkommer enbart genom eller är förknippade med lagenliga sanktioner."

Tortyr används i många länder som ett sätt att tvinga fram bekännelser. Män, kvinnor, gamla och barn - alla grupper kan falla offer för tortyrens grymhet. Ibland används tortyr som en form av bestraffning, och inte minst kvinnor är ofta utsatta för sexuell tortyr och våldtäkter i fängelse.

Amnestys arbete

Amnesty International har arbetat mot tortyr sedan 1960-talet. Under det nya årtusendet är tortyr alltjämt ett stort problem i hela världen och det krävs därför en insats från hela världen. Man måste ta itu med nya problem - nya områden och nya metoder. Vi uppmanar världen att tillsammans med oss försöka få slut på det avskyvärda brott, som heter tortyr.

Amnesty har antagit ett tolvpunktsprogram mot tortyr som vi uppmanar alla världens länder att ställa sig bakom. 1984 antog FN konventionen mot tortyr, grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. En mängd andra internationella deklarationer och konventioner förbjuder också tortyr.