Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Svensk export till priset av mänskliga rättigheter?

Den svenska staten bedriver en omfattande verksamhet i syfte att stödja svenska företags exportverksamhet till andra länder. Och Sveriges export är viktig. Inte bara genom att den skapar välstånd i Sverige utan för den positiva inverkan den kan ha runt om i världen genom att exempelvis skapa arbetstillfällen.

Men för att svenskt exportfrämjande ska vara en positiv kraft runt om i världen så krävs att den bedrivs med respekt för mänskliga rättigheter. Alltför ofta så ser vi hur kommersiella projekt runt om i världen i själva verket orsakar eller bidrar till människorättskränkningar. Människor tvångsförflyttas för att bereda plats åt infrastrukturella projekt, jordbruksmarker och vattendrag förgiftas av utvinningsverksamhet vilket inverkar negativt på människors rätt till mat, vatten, hälsa.

Amnesty och Diakonia har undersökt i vilken utsträckning den svenska staten säkerställer att det exportfrämjande man bedriver via Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN) samt Exportrådet respekterar mänskliga rättigheter.

Den första rapporten (2011) visade att svenska staten inte ställt krav avseende mänskliga rättigheter på något av dessa organ och att ingen av institutionerna själva gjort ett åtagande om att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter. Det visade sig också vara mycket svårt att få någon information om de här organens verksamhet. 

Redan 2012 kunde vi konstatera att betydande framsteg gjorts i förhållande till några av de identifierade problemen. Exempelvis hade SEK antagit en ny policy för socialt och miljömässigt ansvar där mänskliga rättigheter ingick. Men regeringens styrdokument var fortfarande otydliga gällande kraven på exportorganen och bristande transparens var fortfarande ett stort problem. 

Trejde rapporten (november 2013) visade att stora brister fortfarande existerade. Amnesty och Diakonia uppmanade svenska regeringen - Utrikesdepartementet och Finansdepartementet - att säkerställa att affärer som får stöd av staten inte kränker mänskliga rättigheter. I januari 2014 ändrades regleringsbrevet till EKN. Det står nu att EKN ska "säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med -samt informera om -OECD:s riktlinjer för multinationella företag, principerna i FN:s Global Compact samt FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Exportkreditnämnden ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att garantigivningen ska bidra till hållbara investeringar och minskad klimatpåverkan."

Export till priset av mänskliga rättigheter - Rapport (2011)

Export till priset av mänskliga rättigheter - Sammanfattning

Export till priset av mänskliga rättigheter - Uppdatering juni 2012

Export till priset av mänskliga rättigheter - Rapport (2013)