Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Företags ansvar

Aluminiumrafferanderi i Orissa, Indien

Ekonomiska aktörer, särskilt företag med verksamhet över nationsgränserna (transnationella företag), har en enorm möjlighet att påverka mänskliga rättigheter i de samhällen där de verkar. Många företag bidrar positivt, till exempel genom öka statens intäkter, som sedan kan användas för att tillgodose grundläggande behov hos befolkningen.

Alltför ofta kränks människors rättigheter när företag utnyttjar korrupta eller svaga system i olika länder. Människor som drabbas har sällan möjlighet att ställa företagen till svars.

Inom utvinningsindustrierna (utvinning av olja, gas samt gruvbrytning) är det särskilt vanligt att projekt dras igång utan att man gjort en ordentlig bedömning av den inverkan som projektet kan ha på mänskliga rättigheter och miljön. Ibland tvångsförflyttas hela samhällen för att bereda plats åt utvinning. Deras försörjningsmöjligheter – och deras liv – hotas när deras jordbruksmarker och vattendrag förorenas. Våld och konflikter trappas upp när företag försöker skydda sina tillgångar. Företag och regeringar agerar i maskopi för att slå ner fredliga demonstrationer och krav på rättvisa – med våld, hotelser eller genom att försöka tysta dem som protesterar – för att undvika dålig publicitet.

Företag, fattigdom och mänskliga rättigheter

Kombinationen av svag inhemsk reglering, ineffektiv tillämpning av lagar och regler, företags dubbelmoral och bristen på internationell övervakning och mekanismer för ansvarsutkrävande är förödande för många fattiga människor i utvecklingsländerna. Vissa grupper är särskilt sårbara, däribland ursprungsfolk, som hör till dem som ofta diskrimineras och förbises.

De drabbade samhällena berövas inte bara rätten till sina marker och vatten. De tvingas leva i osäkerhet och deras situation förvärras av att de systematiskt nekas tillgång till information om hur företagens verksamhet inverkar på deras liv. De får nästan aldrig komma till tals i processer och beslut som påverkar deras liv. Regeringar vägrar ofta att ställa företagen till svars för de skador de orsakar människor och miljö och människor vars rättigheter kränks får därmed ingen rättvisa eller upprättelse.

Många av de länder som är rikast på naturresurser är också bland de fattigaste i världen. Kombinationen av naturresursrikedom och djup fattigdom verkar paradoxal. Det borde vara möjligt – som många av företagen i utvinningssektorn själva hävdar – för råvaruutvinning att utgöra ett betydelsefullt bidrag till hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Det borde också vara möjligt att bedriva råvaruutvinning på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter. Och att ställa företag till svars när de medverkar till kränkningar.

Amnesty arbetar för:

- globala och nationella regler för företags ansvar för mänskliga rättigheter inom och utom nationsgränserna

- tillgång till rättvisa för dem som drabbas av människorättskränkningar där företag är inblandade

- meningsfulla skyddsåtgärder och transparens från företag i bland annat utvinningssektorn

- människor som påverkas av beslut avseende företags verksamheter ska få möjlighet att delta och påverka dessa beslut på ett meningsfullt sätt.