Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

"Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse"

-Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
Flyktingar som har på sig orange-färgade flytvästar åker omkring i en full, svart, uppblåsbar båt.
 

Varje dag fattar människor över hela världen det svåra beslutet att lämna sina hem. Kanske tvingas de fly på grund av krig eller förföljelse, kanske på grund av miljökatastrofer eller fattigdom. Oavsett anledning till varför en människa lämnar sitt hemland har hon eller han mänskliga rättigheter som måste respekteras och upprätthållas vart än hon eller han befinner sig.

S.O.S. Sverige!

 

Den 20 juli 2016 trädde den nya tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstilstånd i Sverige i kraft. Lagen innebär bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel och att möjligheten till familjeåterförening begränsas. Lagförslaget innebär en för Sverige helt ny och mycket restriktiv flyktingpolitik. 

Inför riksdagens omröstning om den tillfälliga lagen vädjade Amnesty International till riksdagens ledamöter att rösta nej till det presenterade lagförslaget. Vi uppmanade även alla som delade vår oro och kritik att göra likadant genom att skriva brev eller e-post. Dessvärre röstades lagen igenom.
Läs mer om vad detta innebär i bloggtexten "Lagen har röstats igenom. Vårt arbete fortsätter".


Under 2015 och fortsatt under 2016 har hundratusentals människor påbörjat farliga resor för att söka trygghet i Europa. Tusentals människor har dött på vägen, och för dem som når fram är prövningarna långt ifrån över. Läs mer på bloggen uttryck.amnesty.se

 

 

Flyktingar
 

En flykting är en person som lämnat sitt hemland på grund av förföljelse. Det är en mänsklig rättighet att söka skydd från förföljelse och stater som har ratificerat FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning och dess protokoll har en absolut skyldighet att släppa in människor som befinner sig vid landets gräns och vill söka skydd samt ge dem tillgång till en rättssäker asylprocess. Stater är därtill skyldiga att inte skicka tillbaka en person till ett land eller område där hon/han riskerar att bli berövad liv eller frihet eller att utsättas för tortyr eller kroppsstraff.

Migranter
 

En migrant är en person som har lämnat sitt hemland och befinner sig i ett annat land, antingen tillfälligt eller permanent. Orsaken till detta kan till exempel vara arbete eller att man vill återförenas med en familjemedlem. Om man inte har tillstånd att vistas i det andra landet är man en irreguljär migrant. Irreguljära migranter är en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle idag, de är ofta rättslösa och utsätts för olika former av övergrepp och diskriminering.
 

Amnestys arbete
 

Amnesty International arbetar för flyktingars och migranters rättigheter genom insamling av information, riktade utredningsinsatser, kampanjer och påverkansarbete.

Vi arbetar också med individer som riskerar att tvångsvis återsändas till ett land där de riskerar grava kränkningar av sina mänskliga rättigheter genom interventioner och riskbedömningar.

Vårt arbete grundar sig på asylrätten, folkrätten och internationella överenskommelser, däribland FN:s Allmänna Förklaring om mänskliga rättigheter, FN:s Konvention om flyktingars rättsliga ställning, FN:s Konvention mot tortyr eller annan grym eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.


Läs mer om flyktingar och migranter på bloggen Uttryck: Fakta om "flyktingfrågan"

Delta i Amnestys nätverk för flyktingars rättigheter

Under 2017 och 2018 bygger Amnesty ett nätverk för flyktingars rättigheter. Vi kommer löpande göra utskick med möjlighet att agera. Du anmäler dig här.