Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Vad innebär rätten till vatten? 

havsgräns vid stranden

Utan vatten kan människan inte överleva - och vatten kan inte ersättas med något annat. Att ha tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Ändå lever närmare 900 miljoner människor i världen utan tillgång till tillräckligt och säkert vatten. De flesta bor på landbygden eller i informella bosättningar eller slumområden i utvecklingsländerna. 

Enligt FN:s konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (ESK-konventionen ) har alla människor rätt till en tillfredsställande levnadsstandard, vilket bland annat innefattar rätten till hälsa och bostad. Trots att vatten inte utryckligen nämns i konventionen så har den kommitté som bland annat har till uppgift att uttolka dess innebörd, slagit fast att rätten till vatten omfattas av konventionen. Rätten till vatten finns också i flera andra konventioner, såsom Konventionen om avskaffandet av alla former av diskrimingering mot kvinnor och Barnkonventionen. 

Hur ska vattenresurserna fördelas? 

Vatten behövs inte bara för privat bruk. Vi använder vatten för att odla och producera mat, till industrier. Enligt FN-organet UNESCO används cirka 90% av allt vatten till jordbruk och industrier globalt sett. 

När det gäller hur vatten fördelas är staterna skyldiga att prioritera vattenförsörjning för personligt bruk och för hushållsbruk. Staterna ska särskilt uppmärksamma de mest utsatta och marginaliserade i samhället. Staterna ska också prioritera vattenresurser som krävs för att förhindra svält och sjukdomar. Samtidigt pekar ESK-kommittén vikten av att säkerställa vattenresurser för jordbruk, så att rätten till mat kan realiseras. Missgynnade och marginaliserade bönder, inte minst kvinnor och ursprungsfolk, ska särskilt uppmärksammas och så att de har lika tillgång till vatten och vattensystem. 

Människors vattenförsörjning får inte godtyckligt stängas av eller förorenas. När man säkerställer rätten till vatten ska det ske på ett hållbart sätt så att man inte äventyrar denna rättighet för nu levande eller kommande generationer.