Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Europa: rätten för transpersoner att leva utan våld och få sin könsidentitet erkänd

En transperson är, förenklat uttryckt, en person som inte identifierar sig med det kön hen har tillskrivits vid födseln. Hen har med andra ord en annan könsidentitet än den som hen fått sig tilldelad av staten. Många transpersoner, men inte alla, vill få sin rätta könsidentitet erkänd juridiskt av staten, och vissa önskar också genomgå en så kallad könsbekräftande medicinsk behandling. En sådan kan men behöver inte innefatta kirurgiska ingrepp. Begreppet könsidentitet har ingenting med sexuell läggning att göra: en transperson kan vara homo, bi eller hetero precis som alla andra. 

Den särskilda sorts fientlighet som riktas mot transpersoner kallas transfobi. Trakasserier och våld mot transpersoner är vanliga men eftersom mörkertalen är stora är det inte känt i hur hög grad transpersoners rättigheter kränks. Enligt en undersökning från 2013 från EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, hade 29 procent av de transpersoner som svarade utsatts för diskriminering inom arbetslivet under året före. Hela 35 procent sade att de hade utsatts för våld eller hot om våld. Minst 84 transpersoner har dödats i Europa sedan 2008, med de högsta siffrorna i Turkiet (34) och Italien (26).

I de flesta länder i världen är det också svårt för transpersoner att få sin rätta könsidentitet erkänd. Och så länge en person inte får det juridiska könet korrigerat riskerar hen att tvingas “outa” sin transstatus varje gång identiteten måste styrkas eftersom den upplevda könsidentiteten då inte överensstämmer med det som framgår av identitetshandlingarna. Detta kan vara, exempelvis, när en person söker arbete eller sociala förmåner, reser, öppnar ett bankkonto eller skaffar ett lånekort på biblioteket. Att på detta sätt ständigt tvingas avslöja mycket privat och känslig information, och därmed riskera att utsättas för våld eller åtlöje, är en allvarlig kränkning av rätten till privatliv.

Även i länder där det formellt sett går att byta juridiskt kön är denna process på många håll förenad med förnedrande och komplicerade administrativa och medicinska procedurer. I åtskilliga länder är byte av juridiskt kön villkorat av att personen i fråga går med på att sterilisera sig, vilket är att se som tvångssterilisering och därmed en allvarlig människorättskränkning. Det är också vanligt att ett kriterium för att få byta juridiskt kön är att personen måste genomgå en omfattande psykiatrisk utredning och få en psykiatrisk diagnos. Detta betyder i praktiken att personer, för att få sin rätta könsidentitet erkänd, måste gå med på att deras transstatus är en mental sjukdom. Vidare kräver många länder att personer som byter kön måste vara ogifta; en person som är gift och vill fortsätta att vara gift tvingas således att välja mellan att skilja sig och att få sin könsidentitet erkänd.

I januari 2014 släppte Amnesty rapporten “The state decides who I am: Lack of legal gender recognition for transgender people in Europe”. I rapporten dokumenteras en mängd kränkningar av transpersoners rättigheter i olika europeiska länder och villkoren för att få byta juridiskt kön i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Norge, Belgien och Tyskland. Amnesty kräver bland annat att personer ska kunna byta sitt namn och juridiska kön genom en snabb, tillgänglig och transparent process, att transstatus inte ska klassas som en psykiatrisk diagnos och att kravet på psykiatrisk utredning för byte av juridiskt kön ska avskaffas, samt att förnedrande och kränkande villkor för könsbyte som operationer, sterilisering och krav på att vara ogift tas bort.

Rapporten “The state decides who I am” kan laddas ner här. 

Under 2017 kommer Amnesty att fortsätta att verka för transpersoners rättigheter i Europa och även i högre grad att uppmärksamma rättigheter för intersexuella.

Senast ändrad:
31 januari 2017 09:28