Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Diskriminering av homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och intersexuella

pridparaden

HBTQI är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella. Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor på grund av sin verkliga eller uppfattade sexuella läggning eller könsidentitet. Diskrimineringen leder bland annat till att HBTQI-personer fängslas, torteras och mördas och att HBTQI-aktivister förtrycks och begränsas i sin yttrande- och organisationsfrihet.

Rätten att leva i enlighet med sin sexuella läggning och sin könsidentitet utan diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet. Det finns ingen internationell människorättskonvention inriktad enbart på HBTQI-rättigheter, men de etablerade mänskliga rättigheterna gäller givetvis även HBTQI-personer och många av rättigheterna i antagna konventioner kan åberopas för att motarbeta kränkningarna som drabbar dem. Detta gäller till exempel rätten till liv, rätten att inte utsättas för tortyr, rätten till likhet inför lagen, rätten till yttrande- och informationsfrihet, rätten till högsta uppnåeliga hälsa, rätten till organisations- och demonstrationsfrihet och givetvis rätten till icke-diskriminering. 

År 2006 samlades en grupp välrenommerade internationella människorättsexperter i Yogyakarta, Indonesien, för att sammanställa hur internationella rättighetsprinciper ska tillämpas på sexuell läggning och könsidentitet. Resultatet var de så kallade Yogyakartaprinciperna: en global vägledning om mänskliga rättigheter som påtalar internationellt bindande standards som alla stater måste garantera, respektera och förverkliga. Yogyakartaprinciperna skapade med andra ord inget nytt regelverk utan underströk rättigheter som redan gäller och som också omfattar HBTQI-personer. Principerna är inte juridiskt bindande men har fått stort inflytande över utvecklingen av HBTQI-personers rättigheter internationellt och i många enskilda länder.

Du kan hitta Yogyakartaprinciperna här. 

Under flikarna i menyn till höger kan du se exempel på hur vi arbetar med HBTQI-rättigheter.