Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Fakta om diskriminering

Lång rad med poliser som står bakom en avspärrning

Diskriminering är ett angrepp på själva begreppet mänskliga rättigheter. Diskriminering är ett systematiskt förnekande av vissa människors eller gruppers mänskliga rättigheter på grund av vilka de är eller vad de tror på. FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och internationella människorättsnormer är grundade på principen om icke-diskriminering.

Trots detta förekommer diskriminering i olika former och olika utsträckning i alla länder. Människor diskrimineras på grund av ras, etnicitet, nationalitet, klasstillhörighet, religion- eller trosuppfattning, kön, könsidentitet eller ålder.

Amnesty kräver att regeringar aktivt arbetar på alla plan för att bekämpa diskriminering. Detta inkluderar att se till att nationell lagstiftning uttryckligen förbjuder diskriminering.