Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

MR-biståndet: Sveriges bidrag till den internationella Amnestyrörelsens konkreta solidaritet

Amnestyfonden är en stiftelse inom svenska Amnesty som arbetar med bistånd inom ramarna för Amnesty Internationals åtagande. Detta sker i nära samarbete med Amnestys regionkontor och Internationella Sekretariatet. Cirka hälften av Amnestys bistånd i världen finansieras med pengar från den svenska sektionen.

Fonden bildades år 1966 på initiativ av Hans Alfredson och Tage Danielsson. Grundplåten till verksamheten kom från Hasse & Tage-revyn "Å vilken härlig fred".

MR-biståndet finansieras genom ett avtal med svenska Amnestysektionen som garanterar att 11 procent av gåvomedlen som inkommer till svenska sektionen, går till Amnestyfondens verksamhet.

Jämfört med det gängse utvecklingsbiståndet så kan Amnestys MR-bistånd användas betydligt mer flexibelt, bland annat eftersom det kan gå direkt till individer och även till organisationer som inte är formellt registrerade hos myndigheter. Även teman som upplevs som kontroversiella och riskabla av andra aktörer, kan få stöd från Amnesty.   

Amnestys bistånd går till en rad aktörer, dels individer men också till organisationer och nätverk. Tack vare att MR-biståndet är flexibelt kan det ges till lokala organisationer som av formella skäl inte kan komma ifråga för stöd från traditionella biståndsorganisationer. En positiv bieffekt av stödet från Amnesty kan vara att det blir en dörröppnare för den mottagande organisationen i deras framtida ansträngningar att söka pengar för sin verksamhet.
Stödet till individer handlar framför allt om medicinsk rehabilitering, flykt till en säkrare plats, uppehälle under en begränsad period eller rättshjälp. Stöd till MR-organisationer fokuserar ofta på dokumentation och undersökningar inför en kampanj, eller på säkerhetsarbete för att undvika att känsliga uppgifter kommer i orätta händer, eller andra kapacitetshöjande åtgärder som ska bidra till att organisationen bättre kan försvara de mänskliga rättigheterna i landet där den verkar.

I Sverige kan Amnestyfonden bidra med pengar till personer som söker asyl i Sverige, men som fått avslag på sin ansökan. Stöd kan ges för en medicinsk utredning av tortyrskador, eller för att anmäla klagomål till Europadomstolen eller FN:s Kommitté Mot Tortyr (CAT).

Svenska Amnestyfonden har ett nära samarbete med de internationella kolleger som arbetar på regionkontor eller tematiska avdelningar inom Amnesty International. Det är dessa kolleger som kanaliserar merparten av de ansökningar som når Amnestyfonden. Därför blir också Amnestyfondens stöd nära kopplat till rörelsens övriga aktiviteter inom kampanj och aktivism.

Amnestyfonden är en egen stiftelse och arbetsbördan är stor. Av dessa anledningar har Amnestyfonden en egen styrelse som består av tio personer. Två heltidsanställda sköter det dagliga arbetet med Fondens ärenden och servar styrelsen. Sedan 2015 har styrelsen delegerat en stor del av besluten i konkreta biståndsärenden till de anställda.
Under år 2015 utbetalades 9,8 miljoner kronor i bistånd, till mottagare i 54 länder på alla kontinenter.

För mer detaljerad information om Amnestyfonden, klicka här.

 

Senast ändrad:
14 juli 2016 14:13