Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa ...

Internationella vapenhandelsavtalet (ATT) - En nybörjarguide Ända sedan mitten av 90-talet har Amnesty arbetat för att få till stånd ett internationellt bindande vapenhandelsavtal i FN, "Arms Trade Treaty" (ATT). Efter många års arbete och förhandlande antogs avtalet i april 2013. Den 2 juli 2012 hölls en månadslång förhandling som skulle resultera ...

Tortyrkonventionen

Tortyrkonventionen Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats i Förenta Nationernas stadga, erkännandet av de lika och oförytterliga rättigheter som tillkommer alla människor utgör grundvalen för frihet, ...

Orsaker

Den främsta orsaken är diskriminering En majoritet av världens fattiga är kvinnor. Könsdiskriminering går inte sällan hand i hand med andra former av diskriminering. Etniska och religiösa minoriteter, ursprungsfolk, migranter är ofta utsatta för diskriminering som i praktiken urholkar deras mänskliga rättigheter. Kvinnor från dessa grupper utsätts för dubbel diskriminering. ...

De mänskliga rättigheterna är allmängiltiga, inbördes beroende av varandra och odelbara Den 25 april 1945 samlades delegater från 50 länder för att tillsammans skriva en stadga för en världsorganisation, Förenta Nationerna (FN). Världsorganisationens syfte var inte bara att rädda kommande generationer från krigets gissel, utan FN skulle även utgöra en ...

Förhandlingsbloggen: Frank Johansson, Verksamhetsledare för finska sektionen av Amnesty bloggar från FN-förhandlingarna om ett nytt vapenhandelsavtal i New York   2013-03-29 Det blidde inget avtal ikväll Tre stater Iran, Nordkorea och Syrien blockerade i kväll godkännandet av ett vapenhandelsavtal i New York. Genast efter att det här blev klart talade ...

Dags för Världsbanken att ta mänskliga rättigheter på allvar Världsbanken består av medlemsstater, exempelvis Sverige, som har skyldigheter avseende mänskliga rättigheter enligt folkrätten även när de deltar i internationella institutioner. Världsbanken lyder dessutom under FN-stadgan och är därmed skyldig att se till att de projekt de finansierar inte leder till ...