Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Vi arbetar för mänskliga rättigheter

Amnesty arbetar för mänskliga rättigheter. Fotot visar ett galler med två personer bakom. En vakt klädd i uniform och en person som sitter på en pall med nedböjt huvud och händerna knäppta i knät.

Amnesty International består av människor runt om i världen som kämpar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Vad är Amnesty?

Amnesty International är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet utgår från noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner. Amnestys arbete handlar om att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu.


Vilka utgör Amnesty?

Amnesty International är en global rörelse med 2 miljoner medlemmar och givare, drygt 100 000 finns i Sverige. Under ett år agerar ytterligare 5 miljoner människor, runt om i världen, för mänskliga rättigheter. Huvudkontor är det internationella sekretariatet i London med drygt 400 anställda. Organisationens högsta beslutande organ är det internationella rådsmötet, som hålls vartannat år. Rådsmötet beslutar bland annat i frågor om Amnesty Internationals åtagande och väljer en internationell styrelse. Den svenska sektionen av Amnesty International bildades 1964 av bland andra advokaten Hans Göran Franck och författaren Per Wästberg och har idag drygt 100 000 medlemmar och givare.


Vad är Amnestys vision?

Visionen är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. För att nå visionen utreder och dokumenterar Amnesty allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Amnesty utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

Hur finansieras Amnesty?

Amnesty International arbetar oberoende av varje regering, politisk övertygelse och religiös tro. Därför är vi mycket restriktiva när det gäller stöd från företag och stater. Vårt arbete bygger på alla de människor som stöder oss genom medlemskap och gåvor.
 

Vilka frågor arbetar Amnesty med?

Amnesty International arbetar för mänskliga rättigheter, vilket bland annat innebär:

- rätten till åsikts- och yttrandefrihet
- ett avskaffande av tortyr och dödsstraff
- rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning
- att stoppa våld mot kvinnor
- flyktingars och migranters rättigheter
- rätten för de mest marginaliserade att få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodosedda

Läs mer om mänskliga rättigheter
 

Senast ändrad:
16 november 2016 20:54