Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Bistånd inom ramen för Amnestys åtagande

Amnestyfonden är en stiftelse inom svenska Amnesty som arbetar med bistånd inom ramarna för Amnesty Internationals åtagande. Fonden tillkom 1966 på initiativ av Hans Alfredson och Tage Danielsson för att stödja samvetsfångar och deras familjer. Grundplåten till verksamheten kom från Hasse & Tage-revyn "Å vilken härlig fred".

Amnestyfondens bistånd riktar sig till:

  • försvarare av de mänskliga rättigheterna (både individer och organisationer)
  • människor som har utsatts för tortyr
  • samvetsfångar och deras anhöriga
  • personer som tvingats fly på grund av dödshot
  • anhöriga till försvunna eller utomrättsligt avrättade
  • flyktingar i Sverige

Biståndet kan användas till:

- Tortyrrehabilitering

Amnestyfonden ger stöd till olika centra för tortyrrehabilitering men även till enskilda personer. Som exempel kan nämnas insatser för att lösa akuta humanitära ärenden med inriktning mot tortyr och andra människorätts- och hälsorelaterade problem i häkten och fängelser. Rehabiliteringen kan vara fysisk och/eller psykisk rehabilitering, men även innefatta dokumentering, utredning och förebyggande arbete.

- Flykt till säker plats

Människorättsförsvarare som utsätts för dödshot kan få stöd från Amnestyfonden för att kunna fly till en säker plats. Att hjälpa en familj att tillfälligt lämna sitt land efter dödshot eller ge stöd till basbehov till personer som befinner sig under UNHCR:s asylprocess är andra exempel på insatser för att stödja personer som befinner sig på flykt. (UNHCR är FN:s flyktingorgan).

- Rättshjälp

Amnestyfonden ger stöd till organisationer som erbjuder rättshjälp till personer vars mänskliga rättigheter har kränkts. Stöd ges även till organisationer som arbetar mot straffrihet eller för att stärka rättigheter för grupper såsom ursprungsfolk, HBTQ-personer eller minoritetsgrupper. Amnestyfonden kan även i vissa fall bifalla ansökningar från juridiska ombud i Sverige för exempelvis läkarundersökningar, läkarutlåtanden, intyg och tolkkostnader, eller andra insatser för att möjliggöra en rättssäker asylprocess för deras klienter.

- Tillvarata rättigheter

Flera människorättsorganisationer som får stöd genom Amnestyfonden specialiserar sig på självhjälp, exempelvis för att stödja utsatta kvinnor. Hjälp till självhjälp kan innebära att fler blir medvetna om sina rättigheter och ges förutsättningar att försvara sig. Självhjälpsinsatser kan kombineras med rehabilitering och rättshjälp. En ansökan till Fonden kan också komma från en person som behöver stöd första tiden i frihet efter att ha suttit i fängelse som samvetsfånge.

- Allmänna basbehov

En del ansökningar gäller allmänna basbehov. Det kan röra sig om kostnader för boende och mat samt hälsa och säkra transporter. 

- MR-organisationer

Vi stödjer lokala organisationer som på olika sätt främjar och skyddar mänskliga rättigheter. Syftet med stödet är att dessa organisationer ska bli starkare och stå bättre rustade i de miljöer där de verkar.

Senast ändrad:
7 juli 2016 10:33