Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Ansvarstagande – Ett öppet och transparent Amnesty

Trovärdighet är ett centralt värde för Amnesty. 

Global Fundraising Policy - riktlinjer för vår finansiering

Policyn redogör för de principer som Amnesty International följer när vi samlar in pengar till vårt arbete; att försvara och skydda de mänskliga rättigheterna. Vår verksamhet bygger nästan helt på den fantastiska generositet medlemmar och givare visar oss och vi är restriktiva när det gäller stöd från stater och företag. För att förvalta förtroendet är vi transparenta och har ett etiskt förhållningssätt när vi söker finansiering för verksamheten.

Vi vill inspirera människor att personligen känna engagemang för mänskliga rättigheter och genom att mobilisera människor kommer vi tillsammans närmare en värld där mänskliga rättigheter gäller alla, alltid. Genom att ge en gåva eller betala medlemskap bidrar du aktivt och agerar för att skydda de mänskliga rättigheterna. Amnesty International kommer, tillsammans med våra medlemmar och givare, göra allt som är möjligt för att öka förutsättningarna för att arbeta för mänskliga rättigheter genom att växa ekonomiskt utifrån de principer som anges i denna policy.

Givarens rättigheter

Som givare till Amnesty har du rättigheter - du kan läsa om vilka i detta dokument.

Svensk Insamlingskontroll

Den svenska sektionen har 90-konto (pg 90 00 72-0 och 90 04 00-3 samt bg 900-0720) och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som ser till att organisationens insamlade medel håller sig inom de föreskrivna reglerna för hur mycket som ska gå till ändamålet (minst 75%) samt till insamling och administration (högst 25%).

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII

FRII har tagit fram en kvalitetskod för svenska insamlingsorganisationer. Koden uppdaterades 2013 och ska fungera som ett stöd i medlemsorganisationernas kvalitetsarbete. Koden är tänkt att komplettera andra regler och riktlinjer som reglerar FRIIs medlemsorganisationer.

Organisationerna ska följa den kravstandard som koden består av och en extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden. FRIIs kvalitetskod ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör. 

Huvudområdena som behandlas i koden är:

  • Ändamål
  • Styrelsen
  • Styrning
  • Internkontroll
  • Insamling
  • Anställda och volontärer
  • Rapportering


Effektrapport 2015: Här kan du läsa Amnestys effektrapport för 2015.

Uppförandekod, Amnesty International Sveriges (pdf)

Antikorruptionspolicy

Placeringspolicy

 

International Non-Governmental Organizations' Accountability (INGO) Charter

Amnesty International är en av initiativtagarna till International Non-Governmental Organizations' Accountability (INGO) Charter, som ger riktlinjer för internationella frivilligorganisationers arbete med kvalitet, ansvar, öppenhet och transparens. Riktlinjerna anger vilka grundläggande värderingar och arbetssätt som ska känneteckna frivilligorganisationerna och hanterar frågor om styrning, ledning och kontroll, samt etiska riktlinjer för insamling och samarbeten med organisationernas olika intressenter.

Genom INGO Charter har Amnesty International förbundit sig att offentliggöra hur organisationens arbete förhåller sig till riktlinjerna. Här hittar du Amnestys rapporter.