Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Sverige undertecknar Europarådets konvention om våld mot kvinnor

Publicerad: 11 maj 2011

Sverige undertecknar Europarådets konvention om våld mot kvinnor

Sveriges utrikesminister Carl Bildt har undertecknat Europarådets nya konvention om våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen, som antogs av Europarådets ministerkommitté i april i år, öppnades idag för underskrift vid Europarådets ministermöte i Istanbul. Amnesty välkomnar att den svenska regeringen undertecknat denna viktiga konvention, som syftar till att förebygga och bekämpa alla former av könsbaserat våld mot kvinnor. 

- Vi har under flera år följt arbetet med att ta fram konventionen, säger Lise Bergh, svenska Amnestys generalsekreterare. Genom att Sverige nu undertecknar bidrar man till att skapa momentum. För att konventionen ska träda i kraft krävs att tio medlemsstater undertecknar och ratificerar konventionen och det är vår förhoppning att Sverige inom snar framtid även ratificerar. 

Europarådets konvention om våld mot kvinnor  är rättsligt bindande för de stater som anslutit sig och medför skyldigheter för staterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga, förhindra, utreda och bestraffa våld mot kvinnor i alla dess former. Staterna är också skyldiga att tillhandahålla stöd, skydd och kompensation till offren för sådant våld. Amnestys egna utredningar och rapporter visar att könsbaserat våld mot kvinnor är utbrett, även i Europarådets medlemsstater.  

- Det är helt centralt att man följer upp staternas efterlevnad av konventionen när den väl träder i kraft. Konventionen är ett viktigt verktyg för kvinnorättsorganisationer och det civila samhället att driva på för förändring, säger Lise Bergh.  

2011-05-11