Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Europa: Istanbulkonventionen träder i kraft

Publicerad: 26 augusti 2014

Den 1 augusti trädde Europarådets så kallade Istanbulkonvention (Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) i kraft. Konvention antogs av Europarådets samtliga 47 medlemmar i Istanbul den 11 maj 2011. Det är det första europeiska fördrag som särskilt inriktas på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Det fastställer miniminormer för förebyggande, skydd, lagföring och utveckling av integrerade strategier. Länder som ratificerar fördraget är skyldiga att skydda och stödja offer för sådant våld. De måste också inrätta tjänster som telejourer, skyddade boenden, sjukvård, rådgivning och rättshjälp.

Konventionen har för närvarnade ratificerats av 14 länder (Albanien, Andorra, Austria, Bosnien och Hercegovina, Danmark, Frankrike, Italien, Malta, Montenegro, Portugal, Serbien, Spanien, Sverige och Turkiet). Ytterligare 22 länder har skrivit under den. En uppdaterad lista finns här.

Den 18 -19 september kommer en officiell ceremoni att äga rum i Rom i samband med en konferens med titeln "Safe from fear, safe from violence”  för att fira ikraftträdandet.

Amnesty International har bidragit  till utarbetandet av konventionen genom att tillhandahålla information som bygger på erfarenheterna från icke-statliga organisationer som arbetar med överlevande från könsrelaterat våld, samt bästa praxis och befintliga skyldigheter enligt internationell rätt och normer.