Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

"Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse"

-Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

 

Varje dag fattar människor över hela världen det svåra beslutet att lämna sina hem. Kanske tvingas de fly på grund av krig eller förföljelse, kanske på grund av miljökatastrofer eller fattigdom. Oavsett anledning till varför en människa lämnar sitt hemland har hon eller han mänskliga rättigheter som måste respekteras och upprätthållas vart än hon eller han befinner sig.

Stoppa regeringens åtgärdspaket

Vi vädjar till regeringen att inte fatta beslut om de åtgärder som presenterades i förra veckan. Om förslagen går igenom skulle det innebära en total kursändring för flyktingpolitiken med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter.
Vi gör ett uppehåll med detta upprop. Förslaget gick vidare, trots våra protester, och har nu varit ute på remissrunda. Läs gärna Amnestys remissvar här. Datum för omröstning av förslaget i Riksdagen var satt till den 27 april men har flyttats fram till den 21 juni. Vi avvaktar mer information kring detta.

Stort tack till alla som har skrivit brev till regeringen! 
Läs mer om uppropet 

Under 2015 har hundratusentals människor påbörjat farliga resor för att söka trygghet i Europa. Tusentals människor har dött på vägen, och för dem som når fram är prövningarna långt ifrån över. Läs mer på bloggen uttryck.amnesty.se

 

 

Flyktingar

En flykting är en person som lämnat sitt hemland på grund av förföljelse. Det är en mänsklig rättighet att söka skydd från förföljelse och stater som har ratificerat FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning och dess protokoll har en absolut skyldighet att släppa in människor som befinner sig vid landets gräns och vill söka skydd samt ge dem tillgång till en rättssäker asylprocess. Stater är därtill skyldiga att inte skicka tillbaka en person till ett land eller område där hon/han riskerar att bli berövad liv eller frihet eller att utsättas för tortyr eller kroppsstraff.

Migranter

En migrant är en person som har lämnat sitt hemland och befinner sig i ett annat land, antingen tillfälligt eller permanent. Orsaken till detta kan till exempel vara arbete eller att man vill återförenas med en familjemedlem. Om man inte har tillstånd att vistas i det andra landet är man en irreguljär migrant. Irreguljära migranter är en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle idag, de är ofta rättslösa och utsätts för olika former av övergrepp och diskriminering.

Amnestys arbete

Amnesty International arbetar för flyktingars och migranters rättigheter genom insamling av information, riktade utredningsinsatser, kampanjer och påverkansarbete. Vi arbetar också med individer som riskerar att tvångsvis återsändas till ett land där de riskerar grava kränkningar av sina mänskliga rättigheter genom interventioner och riskbedömningar. Vårt arbete grundar sig på asylrätten, folkrätten och internationella överenskommelser, däribland FN:s Allmänna Förklaring om mänskliga rättigheter, FN:s Konvention om flyktingars rättsliga ställning, FN:s Konvention mot tortyr eller annan grym eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om flyktingar och migrantepå bloggen Uttryck: Fakta om "flyktingfrågan"