Amnesty International består av 3 miljoner människor som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Dags för Världsbanken att ta mänskliga rättigheter på allvar

Företag kan ha en enormt negativ inverkan på rättigheterna hos de människor och på de samhällen där de verkar. Amnesty Internationals utredningar visar att det kan det handla om allt från hot mot eller förstörelse av försörjningsmöjligheter till att tvångsvräkningar utförs för att ge plats för utvinningsverksamhet.

En av Världsbanksgruppens funktioner är att den finansierar verksamhet som företag bedriver i utvecklingsländer. Detta görs genom den del som som heter International Finance Corporation (IFC). IFC stöder ofta industrier av särskilt invasiv art, exempelvis olje-, gas- och gruvprojekt. Dessa industrier förknippas ofta med miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Tyvärr vägrar Världsbanken att ta mänskliga rättigheter på allvar. I maj 2011 antog IFC nya policies för att hantera sociala och miljömässiga risker i samband med den verksamhet banken stöder. Detta hade varit ett tillfälle för Världsbanken att visa att man tar mänskliga rättigheter på allvar.  

Trots att Världsbanken påstår att de tar fattigdomsbekämpning på allvar och trots Amnestys och andra organisationers uppmaningar tog de inte tillfället i akt att se till att deras verksamhet inte på något sätt bidrar till människorättskränkningar.

De skyddsåtgärder som infördes är otillräckliga för att förhindra negativa inverkningar på mänskliga rättigheter och IFC har fortfarande inga åtaganden i sin policy om att respektera mänskliga rättigheter.

För en institution som säger sig vara fast besluten att bekämpa fattigdom och förbättra människors liv, och som styrs av medlemsstater som har internationella skyldigheter på människorättsområdet, är detta helt oacceptabelt.

Kommersiella aktörer kan inte få slippa undan att ta ansvar för negativ inverkan på mänskliga rättigheter.

Du kan hitta Amnesty Internationals fullständiga analys av IFC:s policies från 2010 här.
Du kan hitta Amnesty Internationals uttalande om förändringarna av IFC:s policies 2011 här.