Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Dags för Världsbanken att ta mänskliga rättigheter på allvar

Världsbanken består av medlemsstater, exempelvis Sverige, som har skyldigheter avseende mänskliga rättigheter enligt folkrätten även när de deltar i internationella institutioner. Världsbanken lyder dessutom under FN-stadgan och är därmed skyldig att se till att de projekt de finansierar inte leder till kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Visionen för Världsbanksgruppen är att "övervinna fattigdom genom att stödja en inkluderande och hållbar globalisering, stärka tillväxten med hänsyn till miljön och skapa möjligheter och hopp för individer". 

Världsbanken använder sig av Safeguard Policies som verktyg för att uppnå sin vision. Safeguard Policies är sociala och miljörelaterade normer som används i genomförande av projekt. Världsbanken håller nu på med en översyn av sina sociala och miljörelaterade normer. 

Amnestys ståndpunkt är att mänskliga rättigheter måste vara centrala i Världsbankens fattigdombekämpningsarbete. Inte minst för att mänskliga rättigheter tillhandahåller ett ramverk som stärker marginaliserade människors röst och deltagande och ökar möjligheterna till ansvarsutkrävande av institutioner som Världsbanken.

Läs Amnestys rekommendationer angående översynen av Världsbankens Safeguard Policies (april 2013).

En koalition av organisationer där Amnesty ingår har uttryckt en stark oro över ett utkast till nya Safeguard Policies där bland annat urfolks rättigheter undergrävs. Läs uttalandet.

Även de normer som finns idag är otillräckliga för att förhindra den negativa inverkan på mänskliga rättigheter som olika verksamheter kan ha. Amnesty har dokumenterat ett konkret exempel på hur Världsbankens projekt kan leda till kränkningar av mänskliga rättigheter. 

I februari 2013 tvångsvräktes nära 9000 människor från ett slumområde i Badia East i Nigeria som en del av ett "försköningsprojekt" finansierat av Världsbanken. Handlingsplanen för invånarnas vidarebosättning var undermålig på flera plan: ingen gedigen konsultation och för lite kompensation. 

Läs Amnestys uttalande om händelserna i Badia East. 

Se en video där några av Badias invånare vädjar till Världsbanken att utreda omständigheterna kring tvångsvräkningarna.  

Badia East Message to Inspection Panel from Andrew Maki on Vimeo.

I juli 2014 beslutade Världsbanken att inte utreda händelserna i Badia East.  Läs Amnestys uttalande i samband med Världbankens beslut.

 

International Finance Corporation (IFC)

En av Världsbanksgruppens funktioner är att den finansierar verksamhet som företag bedriver i utvecklingsländer. Detta görs genom den del som som heter International Finance Corporation (IFC). IFC stöder ofta industrier av särskilt invasiv art, exempelvis olje-, gas- och gruvprojekt. Dessa industrier förknippas ofta med miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter.

I maj 2011 antog IFC nya policies för att hantera sociala och miljömässiga risker i samband med den verksamhet banken stöder. Detta hade varit ett tillfälle för Världsbanken att visa att man tar mänskliga rättigheter på allvar.  

Trots Amnestys och andra organisationers uppmaningar tog de inte tillfället i akt att se till att deras verksamhet inte på något sätt bidrar till människorättskränkningar.

De skyddsåtgärder som infördes är otillräckliga för att förhindra negativa inverkningar på mänskliga rättigheter och IFC har fortfarande inga åtaganden i sin policy om att respektera mänskliga rättigheter.

För en institution som säger sig vara fast besluten att bekämpa fattigdom och förbättra människors liv, och som styrs av medlemsstater som har internationella skyldigheter på människorättsområdet är detta helt oacceptabelt.

Kommersiella aktörer kan inte få slippa undan att ta ansvar för negativ inverkan på mänskliga rättigheter.

Du kan hitta Amnesty Internationals fullständiga analys av IFC:s policies från 2010 här.
Du kan hitta Amnesty Internationals uttalande om förändringarna av IFC:s policies 2011 här.