Amnesty International består av 3 miljoner människor som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Världsbanken

Dags för Världsbanken att ta mänskliga rättigheter på allvar Världsbanken består av medlemsstater, exempelvis Sverige, som har skyldigheter avseende mänskliga rättigheter enligt folkrätten även när de deltar i internationella institutioner. Världsbanken lyder dessutom under FN-stadgan och är därmed skyldig att se till att de projekt de finansierar inte leder till ...

Konventioner

Konventioner om mänskliga rättigheter Ofta inom Amnesty använder vi ord som tilläggsprotokoll, ratificering, konventioner och kommittéer. Här hoppas vi kunna klargöra lite vad som är vad. Målsättningen när den allmänna förklaringen skrevs var att omvandla den till ett juridiskt bindande dokument, till en konvention. De olika sätten att se på ...

Internationella vapenhandelsavtalet (ATT) - En nybörjarguide Ända sedan mitten av 90-talet har Amnesty arbetat för att få till stånd ett internationellt bindande vapenhandelsavtal i FN, "Arms Trade Treaty" (ATT). Efter många års arbete och förhandlande antogs avtalet i april 2013. Den 2 juli 2012 hölls en månadslång förhandling som skulle resultera ...

Amnesty Internationals vision och åtagande Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa ...

De mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och ...

Mänskliga rättigheter När Amnesty bildades 1961 var organisationens syfte att kämpa för personer som fängslats på grund av sina politiska åsikter eller sin religiösa tro. Undan för undan har Amnestys arbetsområden därefter utvidgats, för att idag innefatta ett arbete för alla de rättigheter som finns i FNs allmänna förklaring om ...

Folkrätt

Folkrätt Den utveckling som vi beskrivit i den historiska delen har fokuserat på de politiska förändringar som skett inom enskilda länder eller områden som påverkats ungefär samtidigt i många länder. Men frågan om människors rättigheter är också i högsta grad internationell. Den del av juridiken som reglerar staters relationer till ...

Humanitär rätt

Humanitär rätt Åsikter och tankar om människors rättigheter har funnits länge men den humanitära rätten, d.v.s. uppfattningen att människor har rättigheter även i krigssituationer, är relativt ny. Går man långt tillbaka i tiden fanns inga praktiska möjligheter för världens makthavare att träffas och stifta internationella överenskommelser om hur krigföring skulle ...

Tortyrkonventionen

Tortyrkonventionen Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats i Förenta Nationernas stadga, erkännandet av de lika och oförytterliga rättigheter som tillkommer alla människor utgör grundvalen för frihet, ...

Den allmänna förklaringen

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Efter andra världskriget blev även de mänskliga rättigheterna en internationell fråga. Nazisternas ofattbara massmord på miljontals judar, romer och andra mäniskor som ansågs mindre värda, väckte avsky. Det stod klart att det inte kunde vara upp till varje regering hur den egna befolkningen ...

Orsaker

Den främsta orsaken är diskriminering En majoritet av världens fattiga är kvinnor. Könsdiskriminering går inte sällan hand i hand med andra former av diskriminering. Etniska och religiösa minoriteter, ursprungsfolk, migranter är ofta utsatta för diskriminering som i praktiken urholkar deras mänskliga rättigheter. Kvinnor från dessa grupper utsätts för dubbel diskriminering. ...

De mänskliga rättigheterna är allmängiltiga, inbördes beroende av varandra och odelbara Den 25 april 1945 samlades delegater från 50 länder för att tillsammans skriva en stadga för en världsorganisation, Förenta Nationerna (FN). Världsorganisationens syfte var inte bara att rädda kommande generationer från krigets gissel, utan FN skulle även utgöra en ...

Förhandlingsbloggen: Frank Johansson, Verksamhetsledare för finska sektionen av Amnesty bloggar från FN-förhandlingarna om ett nytt vapenhandelsavtal i New York   2013-03-29 Det blidde inget avtal ikväll Tre stater Iran, Nordkorea och Syrien blockerade i kväll godkännandet av ett vapenhandelsavtal i New York. Genast efter att det här blev klart talade ...